map about us contact us ข่าวการรับสมัคร  
เมนูหลัก
:: ข้อมูล-ประวัติ
:: ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์์
:: คณะกรรมการโครงการ/เจ้าหน้าที่
:: โครงสร้างการบริหารงาน
:: ประกาศราคากลาง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษา
:: คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
:: วิธีการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
:: ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
:: วิธีจัดการเรียนการสอน
:: หลักสูตรและกระบวนวิชา
:: รายละเอียด โบร์ชัว การรับสมัคร
การขอหนังสือสำคัญแต่ละประเภท
:: ใบรับรองการเป็นนักศึกษา/
    ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร
:: ใบรับรองสำเร็จการศึกษา
    (ใบรับรองสภาฯ)
:: ใบรับรองผลการศึกษา
:: การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
:: การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
:: การลาพักการศึกษา
:: การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียน การสอน
   และการสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
แผนผัง ม.รามฯ
หัวหมาก (ราม 1)
วิทยาเขตบางนา (ราม 2)
ศูนย์วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการบรรยย
Y-MBA Saturday (1)
1/2560
1/2560 (เพิ่มเติม)
Y-MBA Sunday (2)
1/2560
1/2560 (เพิ่มเติม)
2/2560
2/2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลสอบ
Y-MBA Saturday Program 1
BUS6000 (2/2558)
BUS6010 (2/2558)
BUS6001 (2/2558)
BUS6011 (1/2559)
BUS6012 (1/2559)
BUS6014 (1/2559)
BUS6013 (1/2559)
BUS6016 (1/2559)
BUS6015 (2/2559)
BUS7201 (2/2559)
BUS7401 (2/2559)
BUS7202 (2/2559)
BUS7403 (2/2559)
BUS7402 (2/2559)
BUS7203 (2/2559)
BUS7205 (1/2560)
BUS7404 (1/2560)
BUS7017 (1/2560)
BUS7017 (1/2560) แก้ I
BUS7096 (1/2560) new
Y-MBA Sunday Program 2
BUS6000 (1/2559)
BUS6001 (1/2559)
BUS6010 (1/2559)
BUS6011 (2/2559)
BUS6012 (2/2559)
BUS6014 (2/2559)
RAM6000 (1/2559)
BUS6013 (2/2559)
BUS6016 (1/2560)
BUS7301 (1/2560)
BUS7201 (1/2560)
BUS7202 (1/2560)
BUS7304 (1/2560)
BUS7203 (2/2560)
BUS7307 (2/2560)
BUS6015 (2/2560)
BUS7205 (2/2560)
BUS7305 (2/2560)
BUS7017 (2/2560)
BUS7096 (2/2560)new
 
 
   
 
ข่าวประกาศทั่วไป

 

 


ติดตามข่าวสาร และภาพความประทับใจ ได้ที่ new

   
Y-MBA Saturday Program

 

สมัคร ด้วยตนเอง >>> Download ใบสมัคร

 

   
Y-MBA Sunday Program (2)

 

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 new

 
 

 

บทความการค้นคว้าอิสระ CLICK new

 

 

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

+ สำนักงานโครงการฯ +
02-310-8220
099-498-5222


link ที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักหอสมุดกลาง
Electronics Book
Electronics Learning
รายการโทรทัศน์บน Internet
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ
 
แหล่งค้นคว้า

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ศูนย์วิจัยกสิกร
- ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี TIAC
- สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
- SCE Library ห้องสมุดเสมือน
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว).
- BOI

 

 
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
download
แบบฟอร์มใบคำร้องมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ
แบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT) กรณียังไม่จบการศึกษา
แบบคําขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหน้านามและยศ
แบบขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์ม
สำหรับอาจารย์
แบบ มคอ.3
แบบ มคอ.5
แบบฟอร์ม
แจ้งจบ - ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1. แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
2. แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา และขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ระเบียนบัณฑิต

 ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
เนื่องจากข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ วันเดือนปีเกิด ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารท่าชัย ชั้น 3
โทร.0-2310-8560 ต่อ 501
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณี ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
โทร.0-2310-8800 ต่อ 2255, 73021, 73022

 
MBA for Young Excutives (Bangna Campus) Tel : 0-2310-8220 / 0-2397-6321